Lá Cổ Phụng

Lá này có thể dùng trong cắm hoa nội thất, hoặc hoa bụt phát biểu, cũng có thể áp dụng trang trí hoa nắp quan tài, đôi khi kết hợp áp dụng cắm hoa trong các sự kiện lớn

Danh mục:
Đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng: